St Peter's Syro Malankara

ST. PETER’S MALANKARA CATHOLIC CHURCH, HOUSTON, TX

Former Vicar

Rev.Fr. Abraham Kadamala

1993-1997

Rev. Fr. Koshy Chirayath

1997

Rev.Fr. Thomas Ponmelil

1997-2001

Rev.Fr. Joseph Kannamkulam

2001-2005

Rev. Fr. Thomas Mukaluvila

2005-2008

Rev.Fr. Job Kalluvilayil

2008- 2013

Rev.Fr. John S Puthenvila

2013- 2019